1. Provozovatel

  Provozovatelem a dodavatelem zboží je

  F.H.Prager, s.r.o.
  Kleinerova 1504
  Kladno 272 01
  vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, spis 204513

  IČO 29153379
  DIČ CZ29153379

 2. Uzavření kupní smlouvy

  Před uzavřením kupní smlouvy se seznamte s obchodními podmínkami. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. V okamžiku odeslání objednávky vzniká kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím. Objednávku lze odeslat pomocí e-shopu, emailem, telefonicky, nebo prostřednictvím objednávkového formuláře. Objednávka se stává závaznou v momentě odeslání. Potvrzení objednávky je zasíláno na uvedený email. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

  Kupující bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že prodávající jej může v souvislosti s jeho objednávkou požádat o prokázání splnění podmínky dle § 12 odst. 1 pís. a) zákona č. 379/2005 Sb., v platném znění, tj. že kupující není osobou mladší 18 let (např. prostřednictvím předložení kopie nebo obrazového záznamu průkazu totožnosti kupujícího). Na tuto žádost prodávajícího je kupující povinen reagovat v přiměřené lhůtě, kterou určí prodávající. Neprokázání této podmínky kupujícím na žádost prodávajícího je důvodem ke zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího.

 3. Storno objednávky kupujícím

  Kupující může objednávku stornovat do dvou hodin od doby, kdy ji odeslal, nebo do doby, kdy je mu potvrzena její expedice, v závislosti na tom, ke které z těchto dvou skutečností dojde dříve. Kupující je o této skutečnosti prodejce povinen informovat emailem (v předmětu musí být obsaženo slovo „storno“) nebo telefonicky. Kupující se zavazuje takto řádně zrušené objednávky vystornovat. Objednávku nelze stornovat poté, co byla expedována.

 4. Storno objednávky prodejcem

  Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že se zboží již nevyrábí, nedodává, není skladem, byla zjištěna při balení zásilky jeho vada, nebo byla chybně uvedena prodejní cena. Prodávající je povinen stornovat takovou objednávku, u které se kupující není při důvodném podezření ochoten prokázat, že je osobou starší 18 let. O stornu objednávky a jeho důvodu je kupující vždy informován.

 5. Přeprava a způsob platby

  Veškeré produkty v nabídce jsou určeny bezvýhradně k přepravě v rámci České republiky.

  Zboží lze:

  • přepravit prostřednictvím přepravní společnosti IN TIME – konkrétně služby Medium Colli, za cenu 130 Kč do 30 Kg.
  • přepravit prostřednictvím naší dopravy, pouze po Praze.
  • po předchozí domluvě osobně převzít v prodejně v Dejvicích, Jugoslávských Partyzánů 1425/9, Praha 6, 160 00.

  Za zboží lze platit:

  • dobírkou při převzetí zásilky
  • bankovním převodem před odesláním zásilky
  • prostřednictvím platební brány Gopay při odeslání objednávky
  • v hotovosti při osobním převzetí
 6. Stav dodaného zboží

  Vzhledem ke křehkému charakteru nabízeného zboží se prodejce zavazuje dodat zboží nepoškozené. V případě, že se některá z dodaných lahví při přepravě poškodí, je kupující o této skutečnosti povinen neprodleně informovat prodejce, který zjedná nápravu a zboží dodá v odpovídajícím sta­vu.

  Prodejce se zavazuje věnovat veškerou péči balení zásilek, označovat balíky jako křehké a přijímat veškerá další opatření, která rozbití obsahu zásilky při přepravě zabrání.

 7. Záruka, reklamační řád

  1. Vykazuje-li zboží při přebírání od kurýrní služby zjevné vady, tedy zejména porušený obal, je kupující oprávněn zásilku nepřevzít. V takovém případě sepište se zaměstnancem od kurýrní služby protokol o poškození zásilky. V takovém případě zůstává nárok kupujícího na poskytnutí řádného plnění ze strany prodejce nebo na vrácení kupní ceny dle volby kupujícího.
   V případě, že kupující zásilku od kurýrní služby převezme a zjistí zjevné vady po rozbalení zásilky (neúplnost zásilky, mechanické vady), je povinen neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zásilky toto písemně oznámit prodejci.
  2. Dle zákona 367/2000 Sb. má kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodů. Zboží musí být vráceno na adresu prodejce. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty. Zboží včetně originálního obalu musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno, nepoužito, včetně všech dokladů, návodů, záručních listů, schopno další distribuce. Součástí vracené zásilky musí být kopie dokladu o koupi v našem obchodě – faktura.
   Na základě takto vráceného zboží budou kupujícímu neprodleně vráceny peníze za objednané zboží a to ve výši částky, za kterou bylo zboží koupeno. V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude prodejce schopen akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.
  3. Záruční doba začíná běžet ode dne dodání zboží kupujícímu. Doba minimální trvanlivosti je vždy uvedena na konkrétní lahvi.
  4. Reklamace se uplatňuje jednostranným právním úkonem, kterým kupující vytkne konkrétní vadu, sepíše, jak se vada projevuje a sdělí, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vadu uplatňuje (reklamační protokol). Toto provede písemně a emailem doručí prodejci. Dokumentace vady ve formě přiložené fotografie může zjednodušit celý proces reklamace. V žádném případě bez předchozího písemného oznámení reklamace neposílejte zboží na adresu prodejce.
   Od této chvíle začíná běžet lhůta 30 dní pro odstranění vady. Prodejce neprodleně kontaktuje kupujícího a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury.
   K reklamaci je ve všech případech nutné předložit reklamační protokol, kopii dokladu o koupi v našem obchodě – fakturu. Pokud se jedná o opětovnou reklamaci, je kupující povinen předložit rovněž kopii protokolu o předchozí záruční opravě. V případě že prodejce nebude schopen zrealizovat reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, přiznávají se kupujícímu stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitel­nou vadu.
   V případě, kdy má zboží prokazatelně neodstranitelnou vadu, která zcela znemožňuje užití zboží, má kupující nárok na výměnu zboží stejné nebo obdobné jakosti, kvality a druhu.

  Adresa pro vyřizování reklamací:

  Prodejna a showroom cider & limonády
  Otevírací doba:
  Úterý – Pátek 15:00 – 18:00

  Adresa:
  Jugoslávských Partyzánů 1425/9
  160 00 Praha 6 – Dejvice

 8. Ochrana osobních údajů

  S osobními údaji nakládáme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů na dobu neurčitou. Tyto údaje slouží pouze pro interní potřeby a nejsou poskytovány třetím stranám. Prodávající neposkytne osobní údaje žádné třetí osobě, která nemá bezprostřední vztah ke zdárnému vyřízení objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo využít získané osobní údaje pro další nabídku zboží a služeb kupujícímu. Kupující má právo písemně, e-mailem nebo telefonicky vyjádřit nesouhlas s evidencí osobních údajů.

 9. Závěrečná ustanovení

  Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
  Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu provozovatele, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou ( kupní smlouvou) je kupující neodvolatelně vá­zán.